| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | ทรัพยากรธรรมชาติ | สิ่งแวดล้อม | | ความสำคัญและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Table of Contents

และธรรมชาติด้วยกันเอง ถ้าสิ่งนั้นยังไม่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ก็ไม่ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ การใช้คำว่า"ทรัพยากรธรรมชาติ" และคำว่า "สิ่งแวดล้อม" บางครั้งผู้ใช้อาจจะเกิดความสับสนไม่ทราบว่าจะใช้คำไหนดีจึงพิจารณาคำสองคำนี้คล้ายคลึงกันต่างเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นกัน มนุษย์รู้จักใช้และอาศัยอยู่ในทรัพยากรต่าง ๆ ถ้าแยกมนุษย์ออกมาในฐานะผู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่าง ๆในโลกนี้ เมื่อกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นควรใช้คำว่า "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
.gif
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมk4.gif

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง (Natural resources) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติหรือสิ่งที่ขึ้นเอง อำนวยประโยชน์แก่มนุษย์

และธรรมชาติด้วยกันเอง ถ้าสิ่งนั้นยังไม่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ก็ไม่ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ การใช้คำว่า"ทรัพยากรธรรมชาติ" และคำว่า "สิ่งแวดล้อม" บางครั้งผู้ใช้อาจจะเกิดความสับสนไม่ทราบว่าจะใช้คำไหนดีจึงพิจารณาคำสองคำนี้คล้ายคลึงกันต่างเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นกัน มนุษย์รู้จักใช้และอาศัยอยู่ในทรัพยากรต่าง ๆ ถ้าแยกมนุษย์ออกมาในฐานะผู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่าง ๆในโลกนี้ เมื่อกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นควรใช้คำว่า "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

การแบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติมรการแบ่งหลายลักษณะ แต่ในที่นี้แบ่งโดยใช้เกณฑ์ของการนปำมาใช้ แบ่งออก 4 ประเภท ดังนี้

1.) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้น (Inexhaustible natural resources) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีมนุษย์ เมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.1 ประเภทที่คงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (Immutuable) ได้แก่ พลังงานจากดวงอาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่น แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานสิ่งเหล่านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง

1.2 ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Mutuable) เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ประโยชน์อย่างผิดวิธี เช่น การใช้ที่ดิน การใช้นำโดยวิธีการไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ และด้านสุขภาพ

2.) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้(Renewable natural resources) ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ อาจจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับชนิดของทรัพยากรธรรมชาติประเภทนั้น เช้น พืช ป่าไม้ สัตว์ป่า มนุษย์ ความสมบูรณ์ของดิน คุณภาพของน้ำ และทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นต้น

3.) ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ (Recycleble natural resources) เป็นทรัพยากรธรรมชาติจำพวกแร่ธาตุที่นำมาใช้แล้วสามาารถนำไปแปรรูปให้กลับไปสู่สภาพเดิมได้ เช่น แร่โลหะ แร่อโลหะ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม แก้ว ฯลฯ

4.) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Exhausting natural resources) เป็นทรัพยากรที่นำมาใช้แล้วจะหมดไปในโลกนี้ หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ แต่ต้องใช้เวลายาวนานมาก ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น


Tree.jpg
สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์แบ่งออก 2 ประเภท คือ

1.) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จำแนก 2 ชนิด คือ

1.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทัศนียภาพต่าง ๆ ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บีง ทะเลสาบ มหาสมุทร

1.2 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร์ ได้แก่ พืชพันธุ์ธรรมชาติต่าง ๆ สัตว์ป่า ป่าไม้ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัวเราและมวลมนุษย์

2.) สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือมนูษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยใช้กลวิธีสมัยใหม่ ตามความเหมาะสมของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น เครื่องจักร เครื่องยนต์ พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ บ้าน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ค่านิยม


ความสำคัญและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อมนุษย์มากมายหลายด้านดังนี้

1. การดำรงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นกำเนิดของปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตชีวิตของมนุษย์พบว่า จะต้องพึ่งพาทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่่น

- อาหารที่มนุษย์บริโภคได้จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เผือก มัน ปลาน้ำจืด และปลาเค็ม เป็นต้น

- เครื่องนุ่มห่ม จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น จากฝ้าย ป่านลินิน ขนสัตว์ ฯลฯ

- ที่อยู่อาศัย การสร้างที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่าง ๆ สร้างบ้านในเขตภูเขาทำด้วนดินเหนียว บริเวณพื้นแห้งแล้งพืชพรรณธรรมชาติ

- ยารักษาโรค ตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์รู้จักนำพืชสมุนไพรมาใช้รักษาโรค เช่น คนไทยใช้ฟ้าทะลายโจรรักษา โรคหอบหืด หัวไพล ขมิ้นน้ำผึ้นใช้บำรุงผิว

2. การตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เช่น แม่น้ำชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชแลัสัตว์ ประมง เป็นต้น

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร

5. การรักษาสมดุลธรรมชาติ

กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่

1. ด้านอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีการเปิดหน้าดิน ก่อให้เกิดการซะล้าง พังทลายของดิน และปัญหาน้ำทิ้งเกิดพิษทางน้ำ

2. ทางการเกษตร เช่นใช้ยาฆ่าแมลง ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสิ่งวดล้อม สุขภาพ

3. การบริโภคของมนุษย์ เช่น ปริมาณขยะเยอะมากขึ้น ยากต่อการกำจัด

สาเหตุที่มนุษย์ลำบายสิ่งแวดล้อมมีหลายสาเหตุ ดังนี้

1. การเพิ่มประชากร ก่อให้เกิดการบริโภคทรัพยากรมากขึ้น มีของเสียมากขึ้น

2. พฤติกรรมการบริโภค ใช้อย่างสิ้นเปลือง มีขยะของเสียมากขึ้น ส่งผลต่อสิ้งแวดล้อม

3. ความโลภของมนุษย์ มีความเห็นแก่ตัว ชอบความร่ำรวยรักความสะดวกสะบาย

4. ความไม่รู้สิ่งที่มนุษย์ ขาดการรู้เท่าทัน บนรากฐานแห่งความจริงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทางตรง สามารถทำได้ ดังนี้

1. การใช้อย่างประหยัด คือการใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

2. การนำกลับมาใช้ซ้ำอีก สิ่งของบางอย่างสามารถใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ เป็นต้น

3. การบูรณซ่อมแซม สิ่งของเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดชำรุดได้ ฉะนั้นนำมาซ่อมแซม

4. การบำบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการลดการเสื่อมโทรม เช่น ปลูกป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

5. การใช้สิ่งอื่นทดแทน จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไมทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ใบตองแทนโฟม

6. การเฝ้าระวังและป้องกัน วิธีที่จะไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ กำจัดการทำลายป่า เป็นต้น

ทางอ้อม สามารถทำได้ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพประชาชน สนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา

2. การใช้มาตราการทางสังคมและทางกฏหมาย เช่น จัดกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า

3. ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นร่มมือกันอนุรักษ์ ดูแลให้คงสภาพเดิม

4. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดเก็บทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. การกำหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นและยาว

huaymaekamin_014.jpg

i1.gifi1.gifi1.gif


ปัญหาสิ่งแวดล้อม


http://www.youtube.com/watch?v=T2ZRlHVOVDM&feature=related

12/7/2555

g4.gif
HOME