| ความหมายพลังงาน | ความหมายพลังงานเชื้อเพลิง | น้ำมันดิบ | ชีวมวล

Table of Contents

ความหมายของพลังงาน พลังงาน คือ ความสามารถที่จะทำงานได้ ความสามารถดังกล่าวนี้เป็นความสามารถของวัตถุใดมีพลังงานวัตถุนั้นก็สามารถทำงานได้และคำว่างานในที่นี้เป็นผลของการกระทำของแรง ซึ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวของแรงสิ่งใดก็ตามที่สามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งหรือเคลื่อนที่ไปจากที่เดิมได้สิ่งนั้นย่อมมีพลังงานอยู่ภายใน พลังงาน คือ ความสามารถที่จะทำงานได้โดยอาศัยแรงงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยตรง และที่มนุษย์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงใช้จากพลังงานตามธรรมชาติ ตามคำนิยามของนักวิทยาศาสตร์ พลังงาน (Energy) คือ ความสามารถในการทำงาน (Ability to do work) โดยการทำงานนี้อาจจะอยู่ในรูปของการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปของวัตถุก็ได้ พลังงาน คือ ความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทำงานได้ ซึ่งงานเป็นผลจากการกระทำของแรงเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไปของพลังงานมีอยู่ 2 ประการ คือ ทำงานได้และเปลี่ยนรูปได้
พลังงานจากเชื้อเพลิงจะรวมหมายถึงอะไรก็ตามที่สันดาปได้เราเรียกว่าเชื้อเพลิงเช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ฯลฯ ส่วนพลังงานนับรวมตั้งแต่ความร้อน พลังงานกล และไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านั้นแล้วไม่ว่าจะแปลงรูปจากความร้อนไปเป็นไฟฟ้า หรือพลังงานรูปอื่นๆ นั่นก็คือพลังงานจากเชื้อเพลิงและคำว่าเชื้อเพลิงธรรมชาติ วัสดุจากธรรมชาติที่สันดาปได้ ไม้ฟืน น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ นับได้เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส่วนถ่านไม้ ดีเซล เบนซิน ฯลฯ ตามข้อเท็จจริงผลิตได้จากเชื้อเพลิงธรรมชาติข้างต้นดังกล่าว โดยฝีมือมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่เชื้อเพลิงธรรมชาติ แต่มีต้นตอมาจากเชื้อเพลิงธรรมชาติพลังงานใช้แล้วหมดหรือพลังงานสิ้นเปลือง หรือพลังงานฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน หินน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ที่เรียกว่าใช้แล้วหมด เพราะหามาทดแทนใหม่ไม่ทันการใช้ ปกติจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ในตอนนี้ บางทีเรียกว่าพลังงานสำรอง
- ถ่านหิน เกิดจาก การทับถมของ ซากพืช เมื่อหลายล้านปี มาแล้ว เมื่อเผา จะได้พลังงานความร้อน และเราสามารถ นำไปแปร เป็นพลังงานรูปอื่นได้ เช่น พลังงานไฟฟ้า- หินน้ำมัน เป็นหินสีดำ แข็ง คล้ายหินชนวน เกิดจากซากพืช และสัตว์ทับถม กันในบริเวณที่ เคยเป็นทะเลสาบ และทับถมผสมกับดิน และทรายอัดแน่น ภายใต้ผิวโลก เป็นเวลานาน นับหลายล้านปี เราสามารถ นำหินน้ำมันมาเผา ในเตาแล้วนำ ลมร้อนที่ได้ไปต้มน้ำ เพื่อหมุนกังหัน หรืออาจนำมา สกัดน้ำมันดิบ ออกมา แล้วนำไปกลั่น เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆต่อไป
- ก๊าซธรรมชาติ เกิดจากพืช และสัตว์ ซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ ในทะเล ซากเหล่านี้ จะถูกทับถม ด้วยโคลนและหิน ภายใต้ความดัน และอุณหภูมิที่สูงมาก เป็นเวลา นับหลายล้านปี ก๊าซธรรมชาติที่ถูกสูบขึ้นมา มักถูกทำให้ อยู่ในรูปของของเหลว ซึ่งสามารถ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ หรืออาจใช้เป็น วัตถุดิบ ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี
เกิดจากซากสัตว์และซากพืชที่ตายมานานนับเป็นล้านปีและทับถมสะสมกันจนจมอยู่ใต้ดินแล้วเปลี่ยนรูปเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟอสซิลระหว่างนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จนซากสัตว์และซากพืชหรือฟอสซิลนั้นกลายเป็นน้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ เมื่อนำมาเผาจะให้พลังงานออกมาได้แก่พลังงานเชื้อเพลิง
น้ำมันดิบมาจากใต้ดิน มีลักษณะเป็นของเหลวสีดำๆ จึงสูบขึ้นมาได้ มีสารไฮโดรคาร์บอนอยู่เยอะ จึงเผาแล้วได้พลังงานสูง ถ้ามีสิ่งเจือปนเยอะ เช่น มีกำมะถันเยอะ เผาแล้วจะเกิดก๊าซพิษมาก ก็ถือว่าเป็นน้ำมันดิบเกรดต่ำ น้ำมันดิบที่มีกำมะถันเจือปนน้อยถือว่าเป็นน้ำมันดี จึงมีราคาแพง น้ำมันดิบนี้จะเอามาใช้โดยตรงไม่ได้ ต้องเอาไปกลั่นที่โรงกลั่นน้ำมัน ทำเป็น น้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดต่าง ๆ เอาไว้ เติมรถยนต์ รถดีเซล เรือ รถไฟ หรือเครื่องบิน น้ำมันเหล่านี้มีสมบัติต่างๆ กันไป และราคาก็ไม่เท่ากัน เมื่อเอาน้ำมันดิบมากลั่นจะได้
เชื้อเพลิงชีวมวลก็คือเชื้อเพลิงที่มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า เศษเหลือทิ้งจากการเกษตร ใช้เผาให้ความร้อนได้ และนำความร้อนไปปั่นไฟได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงมูลสัตว์และของเสียจากโรงงานแปรรูปทางเกษตร เช่นเปลือกสับปะรดจากโรงงานสับปะรดกระป๋อง หรือน้ำเสียจากโรงงานแป้งมัน ที่เอามาหมักและผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ

ความหมายพลังงาน k2.gif k2.gif k2.gif k2.gif


ความหมายของพลังงาน พลังงาน คือ ความสามารถที่จะทำงานได้ ความสามารถดังกล่าวนี้เป็นความสามารถของวัตถุใดมีพลังงานวัตถุนั้นก็สามารถทำงานได้และคำว่างานในที่นี้เป็นผลของการกระทำของแรง ซึ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวของแรงสิ่งใดก็ตามที่สามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งหรือเคลื่อนที่ไปจากที่เดิมได้สิ่งนั้นย่อมมีพลังงานอยู่ภายใน พลังงาน คือ ความสามารถที่จะทำงานได้โดยอาศัยแรงงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยตรง และที่มนุษย์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงใช้จากพลังงานตามธรรมชาติ ตามคำนิยามของนักวิทยาศาสตร์ พลังงาน (Energy) คือ ความสามารถในการทำงาน (Ability to do work) โดยการทำงานนี้อาจจะอยู่ในรูปของการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปของวัตถุก็ได้ พลังงาน คือ ความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทำงานได้ ซึ่งงานเป็นผลจากการกระทำของแรงเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไปของพลังงานมีอยู่ 2 ประการ คือ ทำงานได้และเปลี่ยนรูปได้

ประเภทของพลังงาน เนื่องจากความหลากหลายของพลังงานที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งที่ ทำให้ผู้ศึกษาอาจเกิดความเข้าใจสับสนจึงได้มีนักวิชาการพยายามที่จะจำแนกอธิบายพลังงานเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษามากยิ่งขึ้นพลังงานสามารถจำแนกได้ ดังนี้

ตามแหล่งที่ได้มา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

- พลังงานต้นกำเนิด (Primary energy) หมายถึง แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่แล้วตามธรรมชาติสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ได้แก่ น้ำ แสงแดด ลม เชื้อเพลิงตามธรรมชาติ เช่น น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ แร่นิวเคลียร์ ไม้ฟืน แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น

- พลังงานแปรรูป (Secondary energy) หมายถึง สภาวะของพลังงานซึ่งได้มาโดยการนำพลังงานต้นกำเนิดดังกล่าวแล้วข้างต้นมาแปรรูป ปรับปรุง ปรุงแต่ง ให้อยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ กันได้ตามความต้องการ เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านไม้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น


ความหมายพลังงานเชื้อเพลิง


พลังงานจากเชื้อเพลิงจะรวมหมายถึงอะไรก็ตามที่สันดาปได้เราเรียกว่าเชื้อเพลิงเช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ฯลฯ ส่วนพลังงานนับรวมตั้งแต่ความร้อน พลังงานกล และไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านั้นแล้วไม่ว่าจะแปลงรูปจากความร้อนไปเป็นไฟฟ้า หรือพลังงานรูปอื่นๆ นั่นก็คือพลังงานจากเชื้อเพลิงและคำว่าเชื้อเพลิงธรรมชาติ วัสดุจากธรรมชาติที่สันดาปได้ ไม้ฟืน น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ นับได้เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส่วนถ่านไม้ ดีเซล เบนซิน ฯลฯ ตามข้อเท็จจริงผลิตได้จากเชื้อเพลิงธรรมชาติข้างต้นดังกล่าว โดยฝีมือมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่เชื้อเพลิงธรรมชาติ แต่มีต้นตอมาจากเชื้อเพลิงธรรมชาติพลังงานใช้แล้วหมดหรือพลังงานสิ้นเปลือง หรือพลังงานฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน หินน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ที่เรียกว่าใช้แล้วหมด เพราะหามาทดแทนใหม่ไม่ทันการใช้ ปกติจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ในตอนนี้ บางทีเรียกว่าพลังงานสำรอง

พลังงานใช้ไม่หมดหรือพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ไม้ ฟืน แกลบ กากชานอ้อย ชีวมวลต่าง ๆ (มูลสัตว์และก๊าซธรรมชาติ) น้ำ (จากเขื่อนไหลมาหมุนกังหันปั่นไฟ) แสงอาทิตย์ ลม และคลื่น ที่ใช้ไม่หมดเพราะสามารถหาทดแทนได้ เช่น ปลูกป่ามาทำฟืน หรือปล่อยน้ำจากเขื่อนมาปั่นไฟ แล้วไหลลงทะเลกลายเป็นไอ และตกลงสู่โลก หรือแสงอาทิตย์ใช้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น เป็นต้น

- น้ำมัน เป็นของเหลวสีดำ หรือน้ำตาล เกิดจากการทับถม ของซากพืชซาก สัตว์เป็นเวลา นับล้านปี ภายใต้แรงกดดัน และความร้อน ที่สูงมาก เป็นเชื้อเพลิง ที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ ได้โดยสะดวก

- ถ่านหิน เกิดจาก การทับถมของ ซากพืช เมื่อหลายล้านปี มาแล้ว เมื่อเผา จะได้พลังงานความร้อน และเราสามารถ นำไปแปร เป็นพลังงานรูปอื่นได้ เช่น พลังงานไฟฟ้า- หินน้ำมัน เป็นหินสีดำ แข็ง คล้ายหินชนวน เกิดจากซากพืช และสัตว์ทับถม กันในบริเวณที่ เคยเป็นทะเลสาบ และทับถมผสมกับดิน และทรายอัดแน่น ภายใต้ผิวโลก เป็นเวลานาน นับหลายล้านปี เราสามารถ นำหินน้ำมันมาเผา ในเตาแล้วนำ ลมร้อนที่ได้ไปต้มน้ำ เพื่อหมุนกังหัน หรืออาจนำมา สกัดน้ำมันดิบ ออกมา แล้วนำไปกลั่น เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆต่อไป

- ก๊าซธรรมชาติ เกิดจากพืช และสัตว์ ซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ ในทะเล ซากเหล่านี้ จะถูกทับถม ด้วยโคลนและหิน ภายใต้ความดัน และอุณหภูมิที่สูงมาก เป็นเวลา นับหลายล้านปี ก๊าซธรรมชาติที่ถูกสูบขึ้นมา มักถูกทำให้ อยู่ในรูปของของเหลว ซึ่งสามารถ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ หรืออาจใช้เป็น วัตถุดิบ ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี

- ยูเรเนียม (พลังงานนิวเคลียร์) ยูเรเนียม เป็นเชื้อเพลิง นิวเคลียร์ที่สำคัญ โดยจะถูกผลิต เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อนำไปใช้ในเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สามารถ ให้พลังงานสูงมาก หากแต่ เมื่อใช้เสร็จแล้ว จะคงเหลือกาก ที่เป็นสาร กัมมันตภาพรังสี ซึ่งหากไม่มีการ จัดเก็บที่ดี ก็จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์พลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรานำไม้จากป่าไม้มาใช้เป็น เชื้อเพลิงในรูป ของฟืนหรือถ่าน ซึ่งให้พลังงานความร้อน สามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิต ประจำวันได้

เกิดจากซากสัตว์และซากพืชที่ตายมานานนับเป็นล้านปีและทับถมสะสมกันจนจมอยู่ใต้ดินแล้วเปลี่ยนรูปเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟอสซิลระหว่างนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จนซากสัตว์และซากพืชหรือฟอสซิลนั้นกลายเป็นน้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ เมื่อนำมาเผาจะให้พลังงานออกมาได้แก่พลังงานเชื้อเพลิง

น้ำมันดิบ


น้ำมันดิบมาจากใต้ดิน มีลักษณะเป็นของเหลวสีดำๆ จึงสูบขึ้นมาได้ มีสารไฮโดรคาร์บอนอยู่เยอะ จึงเผาแล้วได้พลังงานสูง ถ้ามีสิ่งเจือปนเยอะ เช่น มีกำมะถันเยอะ เผาแล้วจะเกิดก๊าซพิษมาก ก็ถือว่าเป็นน้ำมันดิบเกรดต่ำ น้ำมันดิบที่มีกำมะถันเจือปนน้อยถือว่าเป็นน้ำมันดี จึงมีราคาแพง น้ำมันดิบนี้จะเอามาใช้โดยตรงไม่ได้ ต้องเอาไปกลั่นที่โรงกลั่นน้ำมัน ทำเป็น น้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดต่าง ๆ เอาไว้ เติมรถยนต์ รถดีเซล เรือ รถไฟ หรือเครื่องบิน น้ำมันเหล่านี้มีสมบัติต่างๆ กันไป และราคาก็ไม่เท่ากัน เมื่อเอาน้ำมันดิบมากลั่นจะได้


ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือแอลพีจี (liquefied petroleum gas) : ใช้สำหรับหุงต้มในครัว และใช้กับรถบางคันรวมทั้งในโรงงานบางชนิด

=> น้ำมันเบนซิน : รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันชนิดนี้

=> น้ำมันก๊าด : ใช้จุดตะเกียงให้แสงสว่าง และใช้ในโรงงาน

=> น้ำมันเครื่องบิน : ใช้กับเครื่องบินใบพัด เครื่องบินไอพ่น

=> น้ำมันดีเซล (โซล่า) : รถเมล์ รถไฟ รถบรรทุก รถกระบะ ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันชนิดนี้

=> น้ำมันเตา : ใช้สำหรับเตาเผาหรือต้มน้ำในหม้ออัดไอน้ำ (บอยเลอร์) หรือเอามาปั่นไฟ หรือใช้กับเรือ

=> ยางมะตอย : ส่วนใหญ่ใช้ทำถนน นอกนั้นใช้เคลือบท่อ เคลือบโลหะเพื่อกันสนิม

ก๊าซธรรมชาติ

มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ก๊าซ มีเทน อีเทน โพรเพน และ บิวเทน ก๊าซพวกนี้เป็นสารไฮโดรคาร์บอนทั้งสิ้น เมื่อจะเอามาใช้ต้องแยกก๊าซออกจากกันและกันเสียก่อน จึงจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ดังนี้

=> ก๊าซมีเทน ใช้ผลิตไฟฟ้า และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้กับรถยนต์

=> ก๊าซอีเทน + โพรเพน ใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานปิโตรเคมี

=> ก๊าซ โพรเพน + บิวเทน ใช้เป็นก๊าซหุงต้ม และใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานและรถยนต์
ชีวมวล


เชื้อเพลิงชีวมวลก็คือเชื้อเพลิงที่มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า เศษเหลือทิ้งจากการเกษตร ใช้เผาให้ความร้อนได้ และนำความร้อนไปปั่นไฟได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงมูลสัตว์และของเสียจากโรงงานแปรรูปทางเกษตร เช่นเปลือกสับปะรดจากโรงงานสับปะรดกระป๋อง หรือน้ำเสียจากโรงงานแป้งมัน ที่เอามาหมักและผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ


g1.gifg1.gifg1.gif


เตาแก๊สชีวมวล
http://www.youtube.com/watch?v=sHkimN6N7XM


10/7/2555


ระบบเก็บแก๊สชีวมวล
http://www.youtube.com/watch?v=9dESrCcxMn0&feature=results_main&playnext=1&list=PLEC82BE9D0DC65FE8


11/7/2555
g8.gif


Home